Make your own free website on Tripod.com

Kinderzorgen

Home

FinanciŽn

dig6pix.gif

Het Persoons Gebonden Budget (PGB)

In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte, handicap of ouderdom. De benodigde zorg kan rechtstreeks door een zorginstelling aan u geleverd worden. Met dit PGB kunt u zeven vormen van hulp zelfstandig inkopen; het werk van TBA omvat de vormen ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding.
De indicatie, die gesteld wordt door het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan), zal aangeven voor hoeveel hulp u in aanmerking komt. Dit budget biedt u ruime mogelijkheden voor de benodigde begeleiding.
De hoogte van het budget is vastgelegd in acht verschillende categorieŽn. Iedere categorie kent een vaststaand bedrag. In welke categorie u valt, hangt af van leeftijd, mate van handicap en benodigde zorg. Als uit de indicatie volgt, dat u in afwijking van de standaardregels een hoger budget nodig hebt, dan kan het zorgkantoor een uitzondering maken door de hardheidsclausule toe te passen.

Als u voor een PGB kiest, neemt u contact op met uw
Zorgkantoor. Over uw aanvraag neemt het zorgkantoor, welke door het RIO wordt geadviseerd, een besluit. Het zorgkantoor voert de PGB-regelingen uit. Het is ondergebracht bij een zorgverzekeraar in uw regio.
Het besluit ontvangt u in de vorm van een brief van het zorgkantoor. Hierin staat of u een PGB is toegekend, welk PGB het is, de hoogte van uw budget, voor welke periode u het budget krijgt, en tot wanneer de gestelde indicatie geldt. Bent u het eens met het besluit, dan ondertekent u de budgetovereenkomst die u van het zorgkantoor hebt gekregen. Hierin staan uw rechten en plichten als budgethouder. Als u het niet eens bent met uw indicatie of het besluit, dan kunt u in beroep gaan.

De betaling van het toegekende PGB gebeurt in voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van uw PGB vindt de uitbetaling plaats per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Dat heet het 'bevoorschottingsritme'.
U mag zelf bepalen op welk bankrekeningnummer het zorgkantoor het PGB uitbetaalt. Dat kan natuurlijk uw gewone bankrekening zijn, maar het kan ook een aparte bankrekening zijn. Indien gewenst kunt u het PGB ook laten overmaken aan iemand die uw budget beheert. Ook kunt u een aparte bankrekening op uw eigen naam openen en vervolgens iemand anders machtigen om betalingen te ondertekenen. Die machtiging kunt u dan altijd intrekken. Als u gebruik wilt maken van een ander bankrekeningnummer dan op de toekenningsbeschikking staat vermeld, kunt u dat aan het zorgkantoor doorgeven door het insturen van het wijzigingsformulier.

U moet binnen 8 weken na afloop van een bevoorschottingsperiode aan het zorgkantoor verantwoording afleggen over uw uitgaven. Afhankelijk van het bevoorschottingsritme is dat iedere maand, ieder kwartaal, eens per half jaar of eens per jaar. U krijgt daarvoor een verantwoordingsformulier van het zorgkantoor.
TBA levert u per periode de haar ter beschikking staande gegevens die u nodig hebt voor het invullen van het verantwoordingsformulier.

Leerling Gebonden Financiering (Rugzak)
De Rugzak is een andere naam voor de wet op de
LeerlingGebonden Financiering (LGF-wet). Deze wet geeft ouders van een kind met een handicap het recht om die school voor hun kind te kiezen die zij het meest geschikt vinden. Dat kan een reguliere (gewone) school zijn of een school voor speciaal onderwijs. De Rugzakwetgeving is bedoeld voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.

De Rugzak is bedoeld voor kinderen met een handicap of stoornis die extra voorzieningen nodig hebben om naar een (gewone) school te kunnen gaan. Om er zeker van te zijn dat de Rugzak ook terecht komt bij deze kinderen, is er bij de Rugzak een indicatie gesteld. Dat betekent dat per kind, dat wordt aangemeld voor een Rugzak, bekeken moet worden of hij/zij daadwerkelijk in aanmerking komt voor deze voorziening.

Indicatie is dus een soort toegangspoort voor de Rugzak. Indicatie is overigens ook noodzakelijk om toegelaten te worden tot het speciaal onderwijs. De indicatiestelling wordt uitgevoerd door onafhankelijke commissies. Deze Commissies van Indicatiestelling beoordelen aan de hand van onafhankelijke landelijke criteria of uw kind in aanmerking komt voor een Rugzak en, zo ja, in welk cluster uw kind wordt geplaatst.

De TOG regeling
(Tegemoetkoming Onderhoudskosten voor Ouders van Gehandicapte kinderen).

De TOG regeling voorziet in een financiŽle tegemoetkoming voor ouders van kinderen met een handicap. De uitkering is even hoog als kinderbijslag (iets minder dan 200 netto per kwartaal) en net als bij kinderbijslag is de TOG inkomensonafhankelijk en vrij te besteden.  Voor de exacte voorwaarden en regeltjes verwijs ik naar de website van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) of Autsider

Hier volgen onze ervaringen met het aanvragen van de TOG.  Na toevallig over de regeling te hebben gehoord ben ik op zoek gegaan naar de exacte voorwaarden en heb bij de SVB een aanvraagformulier opgevraagd. Op het eerste gezicht dachten we wel aan de acceptatiecriteria te voldoen en besloten daarom de aanvraag in te vullen. De aanvraag bestaat uit een medische verklaring en een errrrrg lange vragenlijst die vooral gericht is op de zelfstandigheid van je kind.

tips
- De TOG regeling is vooral gericht op de afhankelijkheid van het kind ten opzichte van kinderen van dezelfde leeftijd die geen handicap hebben. Denk daar kritisch over na zonder te bagatelliseren. (De verleiding is groot om dingen die je keer op keer moet doen gewoon te gaan vinden.)
- Vraag in geval van twijfel gewoon een aanvraag formulier aan. Je kunt dan aan de hand van de vragenlijsten bepalen of je denkt in aanmerking te komen.

De TOG kan aangevraagd worden met maximaal 1 jaar terugwerkende kracht. Het hele traject van verwerking en beoordeling duurt een aantal maanden.buttons55next.jpg

Naar het Dagboek

dagboeklezen.gif